Stališča in pripombe KSS PERGAM na predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu

KSS PERGAM je danes na Državni zbor in poslanskim skupinam v Državnem zboru naslovila svoja stališča s predlogom amandmaja k predlogu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19. Celotno besedilo objavljamo v nadaljevanju.

Stališča in pripombe KSS PERGAM na predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (EPA 1974-VIII)

Obveščamo vas, da tudi Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (EPA 1974-VIII), tako kot številni drugi zakoni v zadnjem obdobju, ni bil predmet obravnave na Ekonomsko socialnem svetu, v nasprotju s pravili o delovanju Ekonomsko socialnega sveta in v nasprotju s posebnim protokolom, ki je bil sklenjen med vlado in socialnimi partnerji glede obravnave predlogov interventnih zakonov, ki neposredno naslavljajo spopadanje z epidemijo COVID-19 oziroma opravljanje njenih posledic. Nesporno bi predmetni zakon glede na njegovo vsebino moral biti predmet socialnega dialoga.

Ker naših stališč nismo mogli izraziti v okviru Ekonomsko socialnega sveta, vam jih posredujemo v nadaljevanju in vas pozivamo, da jih povzamete in predlagate v zakonodajnem postopku.

Amandma k 21. členu:

V 2. odstavku 21. člena se v prvi alineji beseda »mesec« nadomesti z besedama »tri mesece«.

Obrazložitev:

Naša pripomba se nanaša predvsem na obdobje, v katerem delodajalec, prejemnik delnega povračila nadomestila za skrajšani polni delovni čas, ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcem, za katere je prejel pomoč. Menimo, da bi moralo biti to obdobje daljše, po našem mnenju bi bilo primerno enako obdobje, kot je bilo obdobje prejemanja pomoči, najmanj pa bi moralo biti to obdobje izenačeno z obdobjem, ki je določeno v primeru prejemanja subvencije minimalne plače, torej še tri mesece po prenehanju prejemanja pomoči. Hkrati opozarjamo na dejstvo, da pri nekaterih ukrepih po predmetnem interventnem zakonu sploh ni nikakršnih tovrstnih zavez (npr. pri povračilu stroškov regresa za letni dopust za leto 2021), čeprav bi bile vsekakor nujne, saj se pomoč neposredno nanaša na stroške dela in torej zasleduje cilj ohranitve delovnih mest, za kar pa v zakonu ni nobenih varovalk.

 

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM