SISTEMSKI MODULSKI ŠTUDIJ letnik 2020/2021

V okviru projekta »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog« smo v letu 2020 pričeli z izobraževanji za drugo generacijo udeležencev Sistemskega modulskega študija.

Sistemski modulski študij je sistemsko dvoletno izobraževanje, kjer sindikalni zaupniki, zaposleni in socialni partnerji pridobivajo ustrezna znanja za učinkovitejše vodenje socialnega dialoga. V tem okviru pridobivajo znanja iz računalniških, andragoških, pravnih, ekonomskih, socioloških, politoloških in drugih ved ter tudi veščin pogajanj in retorike ter nastopanja v javnosti. Študij je kombinacija klasičnih oblik, predavanj in delavnic ter dela preko E-učilnice. Sistemski modulski študij (SMŠ) je zasnovan tako, da se vsak posamezni modul najprej izvede v obliki predavanja/delavnice, potem pa se učenje nadaljuje še v E-učilnici in zaključi s preizkusom pridobljenih znanj.  Na letnik je predvidenih 10 vsebinskih sklopov–modulov. Vsak modul je zaključena celota, vsi moduli skupaj pa predstavljajo sistemsko zaključen ciklus.

Prva generacija oz. udeleženci letnika 2018/2019 so uspešno zaključili izobraževanje v decembru 2019.

Nekateri udeleženci SMŠ generacije 2018/2019 na podelitvi potrdil ob zaključenem izobraževanju; 13. december 2019 (FOTO: arhiv KSS Pergam) 

 

Marca letos se je zagnal drugi ciklus oz. letnik 2020/2021.

Sistemski modulski študij je v letošnjem letu potekal nekoliko drugače kot smo načrtovali. Zaradi sprejetih ukrepov ob izbruhu epidemije novega Koronavirusa (SARS-CoV-2) in posledično ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 vseh načrtovanih modulov v obliki klasičnih delavnic in predavanj z udeleženci v živo ni bilo možno izvajati, zato smo del aktivnosti izvedli v obliki »učenja na daljavo« oziroma preko različnih platform, ki omogočajo videokonference za večje število udeležencev, v kombinaciji z obstoječo E-učilnico.

Ne glede na drugačnost načina dela in prilaganja razmeram, ki jih je povzročila razglašena epidemija COVID-19, smo do sedaj izvedli vsa izobraževanja. Tako glede na udeležbo, kakor tudi odzive lahko potrdimo, da so bila izobraževanja preko spleta (platforme Skype in Zoom) ocenjena kot zelo dobra in inovativna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrinki s 1. delavnice SMŠ letnika 2020/2021; 5. marec 2020 (FOTO: arhiv KSS Pergam) 

V tem obdobju smo izvedli naslednje module:

  • »UVOD V E-UČILNICO« predavanje oz. delavnico o uporabi orodij v E-učilnici je predstavil Dušan Kolar, KAMKOD spletne storitve, dne 5. 3. 2020 v prostorih KSS Pergam
  • »RETORIKA IN VEŠČINE JAVNEGA NASTOPANJA« predavanje in delavnico o retoriki in nastopanju v javnosti je preko spleta na platformi Skype izvedel dr. Zdravko Zupančič, Šola retorike, dne 9. 4. 2020
  • »IZOBRAŽEVALNI SISTEM ŠVEDSKE KONFEDERACIJE SINDIKATOV LO – RUNÖ« je dne 28. 5. 2020 na spletni platformi Zoom predstavil Peter Virant, KSS Pergam
  • »EKONOMSKE OSNOVE ZA USPEŠNO DELO SINDIKALNEGA ZAUPNIKA« je na predavanju v živo v prostorih KSS Pergam izvedel dr. Živko Bergant, Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR, dne 16. 6. 2020.

Vsa gradiva (teksti, članki, predstavitve, filmi, knjige…) so udeležencem Sistemskega modulskega študija na voljo tudi v E-učilnici.

 

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.  Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2. prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2. specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.