Spremljanje prvošolca v šolo na PRVI ŠOLSKI DAN

Bliža se 1. september in s tem začetek novega šolskega leta, ko se številnim staršem, katerih otrok gre prvič v osnovno šolo, postavi vprašanje možnosti odsotnosti na ta dan, da bi otroka na ta prelomni dan pospremili v šolo.

Kolektivne pogodbe dejavnosti, ki jih sklepajo sindikat v KSS PERGAM, pravice do plačane odsotnosti za spremljanje otroka, ki gre prvič v šolo, izrecno ne vsebujejo, je pa vključena v nekatere kolektivne pogodbe na ravni delodajalca. Delodajalec v zasebnem sektorju sicer lahko po svoji presoji odobri plačano odsotnost v takšnem primeru tudi brez posebnega odkazila na to v kolektivni pogodbi, vendar gre za presojo in odločitev delodajalca in ne za pravico, ki bi jo bilo mogoče iztožiti. Seveda je mogoče delodajalca zaprositi tudi za dan rednega dopusta za ta dan in izkoristiti pravico do izrabe enega dneva dopusta na dan, ki ga delavec sam določi (3. odstavek 163. člena ZDR-1), pri čemer je potrebno delodajalca o tem obvestiti najkasneje 3 dni pred izrabo.

Je pa septembra 2018 Vrhovno sodišče v sodbi št. VIII Ips 35/2018 sprejelo odločitev, ki je pomembna za zaposlene v javnem sektorju, ki prvič spremljajo svojega otroka v šolo.

Vrhovno sodišče je v omenjenem konkretnem individualnem sporu presojalo primer spremljanja prvošolca v šolo na prvi šolski dan v luči Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, ki v zadnji alineji prvega odstavka 38. člena delavcu daje pravico do enega dne plačane odsotnosti z dela zaradi drugih neodložljivih opravkov. Presodilo je, da je »drug neodložljiv opravek« pravni standard, katerega vsebino mora napolniti sodišče, neodložljiv opravek pa predstavlja dogodek, ki ga ni mogoče odložiti na kasnejši čas. Gre za izredne dogodke, ki po naravi stvari zahtevajo prisotnost posameznika in ki se jih ne da odložiti in po presoji sodišča je spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan takšen opravek. Gre za enkraten, neodložljiv dogodek, pri katerem se od staršev družbeno pričakuje, da ta dan v šoli preživijo s svojim prvošolcem, zato je sodišče delavcu priznalo pravico do odsotnosti s plačilom plače za dan spremljanja prvošolca v šolo na prvi šolski dan.

Potrebno je poudariti, da gre v konkretni zadevi sicer za individualni spor, ki neposredno sicer učinkuje le med strankama in ne proti vsem (»erga omnes«), prav tako gre za presojo določbe, vsebovane v Kolektivni pogodbi zdravstva in socialnega varstva. Kljub temu pa gre za razumevanje pravnega standarda, ki je enak, kot ga vsebuje tudi Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v 29. členu, zato je mogoče utemeljeno sklepati, da bi Vrhovno sodišče ob enakem dejanskem stanju (spremljanje prvošolca v šolo na prvi šolski dan) in ob enakem besedilu (sicer druge) kolektivne pogodbe odločilo enako in priznalo pravico do plačane odsotnosti tudi na podlagi Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, ki pa velja za celotni javni sektor. Dodajamo, da je Vrhovno sodišče v citirani sodbi v utemeljitvi ovrglo tudi mnenja Ministrstva za javno upravo v zvezi s tem vprašanjem, izdana pred odločitvijo Vrhovnega sodišča, ki pa jih je mogoče še danes najti na spletu.

V KSS PERGAM močno podpiramo pobudo, da bi bila pravica do plačane odsotnosti za spremljanje prvošolca v šolo na prvi šolski dan priznana vsem zaposlenim v Republiki Sloveniji, tudi v zasebnem sektorju. V ta namen smo to pravico vključili v predlog nove Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, prav tako pa podpiramo pobudo Sindikata obrti in podjetništva Slovenije, da bi to postala pravica na zakonski ravni.

Vsem, ki nameravate svoje prvošolce pospremiti v šolo na prvi šolski dan, predlagamo, da se z delodajalcem pravočasno dogovorite o odsotnosti. Upamo, da vam bodo zgornje informacije pri tem v pomoč, lahko pa se po dodatne informacije obrnete na pravno službo KSS PERGAM.

Vašim otrokom in vam pa želimo uspešno novo šolsko leto.