Nova številka Pergamovega obveščevalca

PERGAMOV OBVEŠČEVALEC – Maj 2019

V mesecu maju 2019 je izšla nova številka internega glasila Pergamov obveščevalec. V njej lahko med drugim preberete naslednje vsebine:

 • Tradicionalni dvodnevni izobraževalni seminar KSS Pergam
 • Prireditev ob prvem maju – Prazniku dela
 • Socialni sporazum in splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo
 • Sklenjeni stavkovni sporazum
 • Kolektivna dogovarjanja v zasebnem sektorju in minimalna plača
 • Novi predsedniki sindikatov
 • Strokovna ekskurzija v Nemčijo v okviru Študijskega krožka v podjetju DS SMITH
 • Sindikati v zdravstvu Slovenije – Pergam
 • Kako poročati akontiranje pri izplačilu dohodka iz delovnega razmerja
 • Novejša sodna praksa
 • Vi sprašujete, mi odgovarjamo
 • Pregled plač po posameznih dejavnostih in v javnem sektorju
 • Drugi osebni prejemki
 • Povračila stroškov v zvezi z delom

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.  Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2. prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2. specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.