Sindikati pred volitvami 2018 zastavljajo vprašanja političnim strankam – ODGOVORI STRANK

Sindikalni centrali KSS PERGAM in ZSSS sta parlamentarnim in zunajparlamentarnim političnim strankam pred prihajajočimi državnozborskimi volitvami zastavila nekaj vprašanj. Z odgovori nanje bodo sindikalnim članicam in članom pomagali pri odločanju, komu nameniti volilni glas, sindikalnima centralama pa pomagali pri odločanju o prihodnjem sodelovanju z njimi.

Predsednik PERGAMA Jakob Počivavšek in predsednica ZSSS Lidija Jerkič sta vprašanja, objavljena spodaj, postavila Stranki modernega centra (SMC), Slovenski demokratski stranki (SDS), Demokratični stranki upokojencev (Desus), Socialnim demokratom (SD), Novi Sloveniji – krščanskim demokratom (N.Si), Levici, Stranki Alenke Bratušek, Stranki Lista Marjana Šarca, Listi novinarja Bojana Požarja, Zelenim Slovenije, Slovenski nacionalni stranki, Glasu za otroke in družine, Novi ljudski stranki Slovenije, Dobri državi, Slovenski ljudski stranki (SLS), Stranki Pozitivna Slovenija (PS), ZL – Demokratični stranki dela, Solidarnosti, Slogi, Piratski stranki, Za zdravo družbo, Gibanjeskupajnaprej, Reset-Rešimo Slovenijo elite in tajkunov, Socialistični partiji Slovenije, GAS – Gospodarsko aktivni stranki ter Gibanju Zedinjena Slovenija.

»Vprašanj se je nabralo precej, a so prav vsa izjemnega pomena za naše delo, tako da se vam v naprej zahvaljujemo za sodelovanje. Tako vprašanja kot odgovore bomo objavili na naših spletnih straneh, predstavili članicam in članom ter drugi zainteresirani javnosti,« sta napovedala Jerkičeva in Počivavšek.

Sindikalisti so politične stranke vprašali glede njihovih načrtov razvoja gospodarstva in delovnih mest, obsega javnih storitev in položaja mladih. Zanimalo jih je, ali se zavzemajo za reformo trga dela, kako gledajo na prihodnost dela in razrast atipičnih in prekarnih oblik dela, fleksibilnost delovnega razmerja, vseživljenjsko učenje in usposabljanje, distribucijo pač, davčno politiko, minimalno plačo, delitev dobička, enotni sistem plač javnega sektorja, enake možnosti spolov, ureditev področja varnosti in zdravja pri delu, pokojninsko in zdravstveno reformo, uvedbo demografskega sklada in socialni dialog, socialno partnerstvo ter reprezentativnost socialnih partnerjev…

 

Seznam vprašanj – volitve 2018  

SPLOŠNO:

 • Katera področja v Sloveniji je po vašem mnenju potrebno urediti? Pojasnite po 3 najpomembnejše rešitve na področjih, kjer menite, da so spremembe nujne.
 • Kakšen je vaš program razvoja gospodarstva in delovnih mest v državi, usmeritev v razvoj novih, okolju prijaznih delovnih mest? Naštejte 3 najpomembnejše cilje, ki jih boste zasledovali.
 • Ali nameravate ohraniti obseg javnih storitev? Na kakšen način nameravate izboljšati učinkovitost, kakovost in dostopnost do javnih storitev? Navedite 3 ukrepe, ki jih boste predlagali v ta namen.
 • Kako se po vašem mnenju lahko izboljša položaj mladih? Navedite 3 ukrepe, ki jih boste predlagali na tem področju.

TRG DELA:

 • Ali menite, da je potrebna reforma trga dela s spremembo Zakona o delovnih razmerjih? Če da, kakšna?
 • Kako gledate na prihodnost dela in na pojavljajoče se atipične in prekarne oblike dela? Katere ukrepe boste predlagali za zajezitev naraščanja števila atipičnih in prekarnih oblik dela? Kako boste spodbudili večjo vključenost delavcev v vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje za soočanje s spremembami, ki jih prinaša tehnološki razvoj in napredek?
 • Ali se nam v Sloveniji v prihodnje obeta dualni sistem trga dela? Zakaj? Če je odgovor pozitiven: kakšen dualni sistem, katere so temeljne značilnosti tega sistema?
 • Kako razumete pojem »fleksibilnost delovnega razmerja«? Ali sta fleksibilnost delovnega razmerja in zmanjševanje pravic delavcev neločljivo povezana? Zakaj?

EKONOMSKO PODROČJE:

 • Ali menite, da je raven in distribucija plač v Republiki Sloveniji ustrezna ali ne, in če ne, v čem vidite problem in v čem rešitev?
 • Kakšna je vaša usmeritev na področju davčne politike; ali podpirate dodatno prerazdelitev davčnih bremen (z dela in potrošnje na kapital) in s tem nadaljnjo davčno razbremenitev dela in plač? Ali bi morala biti po vašem mnenju takšna prerazdelitev z vidika javnofinančnih prihodkov nevtralna, in če ne, s kakšnimi ukrepi bi izpad nadomestili, katere javne storitve ali transferje iz proračuna bi zmanjšali ali ukinili? Kaj menite o spremembi sistema davčnih olajšav, znižanju stopnje DDV in uvedbi dodatne znižane stopnje DDV za posamezne ključne izdelke za mlade družine, za ključne življenjske artikle?
 • Ali ste pripravljeni podpreti spremembo zakona o minimalni plači, s katero bi se iz definicije minimalne plače izločili vsi dodatki?
 • Ali se strinjate, da se uvede obvezna delitev dobička med zaposlene?
 • Ali nameravate ohraniti enotni sistem plač v javnem sektorju? Ali menite, da je potreben kakšnih sprememb, in če da, katerih (naštejte ključne 3)?
 • Ali nameravate zaključiti pogajanja s sindikati javnega sektorja, ki jih je začela prejšnja vlada, in če da, kakšna bodo vaša izhodišča oziroma ali boste upoštevali tisto, kar je bilo z večino sindikatov v dosedanjih pogajanjih že usklajeno?

ENAKE MOŽNOSTI:

 • Kakšen je vaš pogled na vlogo družine (žensk) pri dolgotrajni oskrbi? Je skrb za ostarele predvsem naloga in odgovornost družine v obliki neformalne oskrbe na domu ali je oskrba naloga in odgovornost države in lokalne skupnosti v obliki formalne oskrbe, ki jo izvajajo javne in zasebne institucije?
 • Razlike v plačah med spoloma se po letih povečujejo. Kaj boste naredili, da se ta trend zaustavi?
 • Kaj boste naredili, da boste zmanjšali brezposelnost mladih, izobraženih žensk?

VARNOST IN ZDRAVJE:

 • Kaj konkretno boste storili za uvedbo diferencirane prispevne stopnje za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni kot ekonomsko spodbudo za vlaganje v varnost in zdravje pri delu?
 • Kdaj boste, če boste na oblasti, sprejeli novi Pravilnik o poklicnih boleznih? In zakaj mislite, da ga ni že od osamosvojitve dalje?

SOCIALA:

 • Ali boste upoštevali usklajena Izhodišča za prenovo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih je sprejel Ekonomsko-socialni svet, in skupna stališča sindikalnih central, s katerimi naslednjo koalicijo seznanjajo, kakšno zdravstveno reformo podpirajo? (Če Izhodišč in stališč ne poznate, vam jih lahko posredujemo.)
 • Kakšen naj bo zakon o rezervnem demografskem skladu?
 • Kako boste zagotovili ustrezen življenjski standard upokojencev?

SOCIALNI DIALOG:

 • Kako gledate na socialni dialog in reprezentativnost socialnih partnerjev? Kakšen pomen imajo za vas sklepi Ekonomsko-socialnega sveta?
 • Socialni dialog je del evropskega socialnega modela in element Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ali menite, da je čas, da socialni dialog postane ustavna kategorija? Ali menite, da Slovenija potrebuje socialni sporazum in ali si boste prizadevali za njegovo sklenitev?
 • Kako vidite financiranje socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj (financirajo jih le člani sindikalnih in delodajalskih organizacij)? Ali menite, da Slovenija potrebuje splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo oziroma dogovor o politiki plač?
 • Kakšen je vaš pogled na možnosti normativne ureditve razlik med pravicami članov in nečlanov sindikata?