PROJEKT – Zaključena raziskava o pogojih dela

V zadnji fazi izvajanja projekta so zaključene tudi aktivnosti raziskave z namenom izdaje končne publikacije, ki bo vsebovala predloge boljših rešitev…

 

 

 

 

 

 

IZVEDBA RAZISKAVE:

 

V zaključni fazi izvajanja Projekta EU so zaključene tudi aktivnosti raziskave o izboljšanju konkurenčnosti delavcev in delovnih pogojev z namenom izdaje končne publikacije, ki bo vsebovala rezultate raziskave ter predloge za implementacijo boljših rešitev v prakso.

Aktivnosti v obdobju 1. januar 2014 – 1. julij 2014 so potekale po načrtu, in sicer je bilo izvedeno:

I. IZVEDBA INTERVJUJEV

Januarja 2014 smo opravili še štiri manjkajoče intervjuje in s tem zaključili izvedbo vseh intervjujev. Skupaj smo opravili 14 intervjujev, v katerih je sodelovalo 16 oseb. Opravili smo 6 intervjujev s predstavniki uprav, 2 intervjuja s kadrovsko službo, 4 intervjuje s predstavniki sindikatov in 2 intervjuja s predstavniki sveta delavcev. Pripravili smo prepise vseh intervjujev in jih hranimo v arhivu projekta.

II. IZVEDBA ANKET

V letu 2013 smo že izvedli dve obširni anketi v Mladinski knjigi Založba in Tiskarni Leykam. Februarja 2014 smo izvedli še anketo v podjetju Paloma. Izvedbo ankete med vsemi zaposlenimi v Palomi smo morali prilagoditi delu v treh izmenah, zato smo jo morali izpeljati v dveh dneh. Sindikat v podjetju je pomagal pri izvedbi ankete, uprava pa jo je pomagala organizirati. Anketa je zajela vse zaposlene v enotah na Sladkem Vrhu, Ceršaku in Šentilju in celo zaposlene v Palomi PIS, ki jih, ker delajo na isti lokaciji kot delavci Palome, iz ankete nismo mogli izločiti. Zbrali smo 480 izpolnjenih anket in imeli potemtakem med 813 zaposlenimi 59 odstotni odziv. V vseh treh anketah smo imeli povprečno 64 odstotni odziv med zaposlenimi (vseh zaposlenih v treh podjetjih je 1.302 osebe, zbrali pa smo 827 izpolnjenih anket).

III. OBDELAVA PODATKOV IN PRIPRAVA LOčENIH POROčIL ZA VSAKO PODJETJE

Zbrane ankete smo dobili v pisni obliki, morali pa smo jih vse vnesti tudi v računalniški program, da smo jih pripravili za obdelavo. Januarja smo vnesli vse ankete za podjetje Leykam (80 anket), februarja pa še ankete za podjetje Paloma (480 anket). Zbrane, pregledane in urejene podatke smo v obdobju januar – april 2014 statistično obdelovali. Na osnovi ugotovitev iz ankete in drugih že opravljenih projektnih aktivnosti smo pripravili obširno poročilo za vsako podjetje posebej. Podjetja so vsa poročila avtorizirala. Avtorizirana poročila so rabila kot gradivo za študijske krožke in izhodišče za pogovor v okviru fokusnih skupin.

IV. FOKUSNE SKUPINE IN ŠTUDIJSKI KRO??KI

V povezavi s študijskimi krožki smo v delovnih skupinah do osem zaposlenih organizirali fokusne skupine. 3. junija smo izvedli fokusno skupino v Mladinski knjigi založba in jo na željo zaposlenih izvedli še enkrat 17. junija. V podjetju Paloma smo fokusno skupino izvedli 24. junija. Posnetke pogovorov v fokusnih skupinah smo prepisali in dali vsem udeležencem in udeleženkam možnost, da jih avtorizirajo. Kopije prepisov hranimo v arhivu projekta.

V. ZAKLJUčNO POROčILO ZA PUBLIKACIJO

Na osnovi analize dokumentov in podatkov, intervjujev, anket in fokusnih skupin smo v obdobju maj – julij pripravili zaključno poročilo (obseg 9 avtorskih pol), ki bo v naslednjem obdobju izšlo kot samostojna publikacija KSS Pergam o izobraževanju zaposlenih, delovnih pogojih in socialnem dialogu na ravni podjetja.

VI. DISEMINACIJA RAZISKAVE

V okviru diseminacije raziskave smo pripravili tudi razne predstavitve preliminarnih ugotovitev iz raziskave:

  • predstavitev na izobraževalnem seminarju v Begunjah na Gorenjskem (9. 4. 2014);
  • predavanje na dvodnevnem medn. izobraževalnem seminarju v Zrečah (23. 5. 2014);
  • dva članka za časopis Dnevnik: Kako spodbuditi zaposlene in podjetja k izboljšanju znanj in motivaciji zaposlenih (22. 2. 2014) in Vseživljenjsko učenje ni le fraza, temveč je predpogoj za uspešen jutri (31. 5. 2014);
  • poročilo o stanju na področju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na izobr. seminarju v Ljubljani (23. 6. 2014);
  • priprava prispevkov za interno glasilo Pergamov Obveščevalec, ki izide v naslednjem obdobju.

  ESS

Naziv projekta:  »Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij«

Kratek opis projekta:  Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013«, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve«; prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

Naziv upravičenca:  Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

Naziv partnerja:  Gospodarska zbornica Slovenije

Višina skupnih stroškov projekta:  191.178  EUR

Višina javnih virov financiranja:  184.309  EUR

Datum začetka projekta:  01. 08. 2013

Datum konca projekta:   31. 08. 2014

Kontaktna oseba:  Nina Mežan, vodja projekta

Organ upravljanja:  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)  http://www.mgrt.gov.si

Posredniško telo:  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)  http://www.mddsz.gov.si

Strukturni skladi Evropske unije  http://www.eu-skladi.si