PROJEKT – Pridobljena znanja o pogajalskih veščinah

Marca 2014 se je zaključil izobraževalni modul s tremi delavnicami o pogajalskih veščinah, ki ga je KSS Pergam izvedla v okviru Projekta EU…

 

 

 

Izvajalec Marko Korenjak

 

 

IZOBRA??EVALNI MODUL S TREMI DELAVNICAMI:

 

V januarju, februarju in marcu 2014 so se izvedle tri delavnice v sklopu izobraževalnega modula »STRATEGIJE IN TEHNIKE SODOBNIH POGAJANJ«. Seminar je potekal v treh povezanih modulih, in sicer v petek, 31. 1. 2014, v četrtek, 13. 2. 2014 in v četrtek, 13. 3. 2014. Vsi trije moduli so potekali v sejni dvorani Doma Grafika v Ljubljani, na delavnicah pa je sodelovalo 44 udeležencev.  Seminarji so bili namenjeni izobraževanju sindikalnih zaupnikov za izboljšanje njihovih znanj in veščin za vodenje socialnega dialoga za izboljšanje delovnih pogojev in vlaganja v zaposlene. Namen izobraževanja je bil predstavitev temeljnih konceptov uspešnega pogajalskega procesa v praksi.

Vsebina 1. delavnice: PRIPRAVA NA POGAJALSKI PROCES

 • psihologija pogajanj;
 • medosebna komunikacija na pogajanjih;
 • vrste pogajanj;
 • osnovna načela in temeljni koncepti pogajanj;
 • faze v pogajalskem procesu;
 • pogajalski bonton;
 • vaja: različne vrste pogajanj v praksi
 • vaja: različna pričakovanja v pogajalskem procesu.

Vsebina 2. delavnice: PRIPRAVA, PROCES IN IZVEDBA POGAJANJ

 • priprava na pogajanja;
 • začetek pogajanj;
 • dnevni red in predstavitev pristojnosti;
 • predstavitev začetnih pozicij, oris stanja;
 • razumevanje medosebne komunikacije med pogajalci;
 • odkrivanje prikrite komunikacije;
 • pogajalski okvir, strategije in taktike;
 • poslušanje in razumevanje pogajalskih partnerjev;
 • vaja: kakšen je vaš pogajalski stil?
 • vaja: kako dobro se znate pogajati?

Vsebina 3. delavnice: ZAKLJUčEVANJE POGAJANJ IN ANALIZA REZULTATOV

 • najpogostejše napake pogajalcev ali čemu se skušajmo izogniti;
 • zaključevanje pogajanja in ohranjanje odnosa;
 • različne vrste pogajanj zahtevajo različne načine zaključevanja;
 • analiza izvedbe pogajanj in analiza lastnega stila;
 • analiza doseganja želenega rezultata;
 • analiza pozitivnih strani izvedbe in prenos v naslednja pogajanja;
 • analiza pozitivnih in negativnih strani vseh faz in izdelava načrta izboljšave;
 • vaja: preko napak k izboljšanju stila pogajanja;
 • vaja: pozitivno zaključevanje pogajanj v praksi.

Izvajalca delavnice sta bila strokovnjakinja Ksenija Korenjak Kramar, mag.ekon., univ.dipl.prav., mediatorka gospodarske in družinske mediacije, NLP mojstrica ter strokovnjak Marko Korenjak, dipl.ekonomist, NLP trener, NLP coach, trener medosebne komunikacije s končano psihoterapevtsko propedevtiko.

KSS PERGAM

 ESS

Naziv projekta:  »Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij«

Kratek opis projekta:  Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013«, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve«; prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

Naziv upravičenca:  Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

Naziv partnerja:  Gospodarska zbornica Slovenije

Višina skupnih stroškov projekta:  191.178  EUR

Višina javnih virov financiranja:  184.309  EUR

Datum začetka projekta:  01. 08. 2013

Datum konca projekta:   31. 08. 2014

Kontaktna oseba:  Nina Mežan, vodja projekta

Organ upravljanja:  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)  http://www.mgrt.gov.si

Posredniško telo:  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)  http://www.mddsz.gov.si

Strukturni skladi Evropske unije  http://www.eu-skladi.si