Gradivo z novinarske konference KSS PERGAM

12.2.2014 je bila sklicana Novinarska konferenca KSS PERGAM v zvezi s pobudo glede Zakona o slovenskem državnem holdingu in kršitvami Resolucije o normativni dejavnosti pri sprejemanju Zakona o spremembah zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence…

 

 

 

Novinarska konferenca KSS PERGAM dne 12.02.2014

 

 

V sredo, 12. 02. 2014 je potekala novinarska konferenca vodstva KSS PERGAM, na kateri smo predstavili našo pobudo v zvezi s predlogom Zakona o slovenskem državnem holdingu in naš protest v zvezi s kršitvijo Resolucije o normativni dejavnosti pri sprejemanju Zakona o spremembah Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence.

Spodaj objavljamo gradivo s tiskovne konference, in sicer:

  • izjavo v zvezi s pobudo KSS PERGAM glede predloga Zakona o slovenskem državnem holdingu  Izjava – SDH-1.pdf  
  • ter izjavo v zvezi s predlogom Zakona o spremembah Zakona o kolektivnem dopolnilnem pokojninskem zavarovanju za  javne  uslužbence   Izjava – Sprememba ZKDPZ.pdf

 

IZJAVA ZA MEDIJE V ZVEZI S PREDLOGOM ZAKONA O SLOVENSKEM DR??AVNEM HOLDINGU:

 

V KSS PERGAM smo leta 2012 nasprotovali ustanovitvi Slovenskega državnega holdinga, kot je bil predlagan z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu, saj smo bili prepričani, da bo z netransparentnim, nepremišljenim in neodgovornim sprejemom zakona, ki je bil pripravljen brez vsakršnih strokovnih podlag in analiz ter brez transparentne in konsistentne javne razprave, ogroženo premoženje v neposredni in posredni lasti države.

Da koncept Slovenskega državnega holdinga ni bil domišljen, potrjuje dejstvo, da le-ta še danes ni zaživel v praksi in da se upravljanje in razpolaganje z državnim premoženjem v tem času ni popolnoma nič izboljšalo.

Tudi od novega zakona o slovenskem državnem holdingu ne pričakujemo bistvenega napredka pri upravljanju državnega premoženja in razpolaganju z le-tem, čeprav smo prepričani, da je prav upravljanje z državnim premoženjem ter razvoj in uspešno poslovanje družb, ki so danes v celoti ali delno v državni lasti, lahko eden od pomembnih elementov oživitve gospodarstva.

V KSS PERGAM spremljamo poslovanje družb v katerih so zaposleni naši člani in so v državni lasti ter predstavljajo premoženje, s katerim naj bi upravljal SDH. Nekatere od teh družb so tudi na seznamu družb, ki naj bi bile prodane med prvimi. Te družbe, npr. Aero, nujno potrebujejo močnega in odgovornega lastnika, ki bo s svojim premoženjem dobro gospodaril, ga plemenitil in mu zagotavljal sredstva za razvoj. Država v katerih lasti so danes deleži teh družb, svoje vloge lastnika ne opravlja in kljub našim prizadevanjem in zahtevam ocenjujemo, da te vloge ne zmore ali noče opravljati.

Do lastnika, ki bo družbam v državni lasti po prevzemu zagotavljal sredstva za razvoj, ki jih danes te družbe nimajo, je mogoče priti tudi s prodajo teh podjetij. V KSS PERGAM smo prepričani, da je potrebno postopke prodaje izvesti transparentno in v te postopke vključevati tudi zaposlene v teh podjetjih, z namenom, da se med pogoje za prodajo vključijo določene zaveze, ki naj jih dajo potenciali kupci oziroma prevzemniki glede ohranitve delovnih mest, ohranitve proizvodnje in sedeža podjetja in drugih zavez, ki naj preprečijo poslabšanje socialno ekonomskega položaja zaposlenih v primeru prodaje. V zvezi s takšnimi zavezami imamo v KSS PERGAM že pozitivne izkušnje, prav tako pa so znani negativni primeri prodaj ob odsotnosti tovrstnih zavez.

V KSS PERGAM ocenjujemo, da zgolj s predlaganim ekonomsko socialnim odborom SDH, v katerem naj bi imeli predstavnike tudi sindikati ne bo moč v zadostni meri zagotoviti mehanizma, ki bi zaščitil zaposlene v podjetjih, ki so predmet prodaje oziroma prevzema. Zato prelagamo, da se v zakonu izrecno predvidi možnost sodelovanja predstavnikov zaposlenih v postopkih prodaje.

Prepričani smo, da je na ta način moč doseči transparentnejše postopke prodaje in celovito obveščenost zaposlenih o teh postopkih. S tem se daje možnost tistim, ki najbolj poznajo okolje v katerem posluje podjetje, da sodelujejo pri oblikovanju zavez, ki naj ohranijo delovna mesta in zagotovijo nadaljnje poslovanje in razvoj podjetja.

Z vidika ciljev ohranjanja in odpiranja delovnih mest ter oživitve gospodarske rasti bi moral biti to tudi cilj Vlade. Zato pričakujemo, da bo naš predlog vključen v zakon, ki je v parlamentarnem postopku in s tem povzet v končno besedilo zakona.

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, predsednik, dr. Janez Posedi

 

IZJAVA ZA MEDIJE V ZVEZI S KRŠITVIJO RESOLUCIJE O NORMATIVNI DEJAVNOSTI PRI SPREJEMANJU ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O KOLEKTIVNEM DODATNEM POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU ZA JAVNE USLU??BENCE: