Skupno sporočilo sindikalnih central v zvezi s potrjenim finančnim načrtom ZZZS za leto 2022

Danes je bilo medijem posredovano skupno sporočilo sindikalnih central v zvezi s potrjenim finančnim načrtom ZZZS za leto 2022, ki predvideva poslovanje s skoraj 150 milijonsko izgubo…

 

Potrebne so sistemske rešitve dolgoročnega in vzdržnega financiranja zdravstvenega sistema

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je prejšnji teden potrdila predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2022 in ga poslala v soglasje Vladi Republike Slovenije. Finančni načrt ZZZS za leto 2022 predvideva poslovanje s skoraj 150 milijonsko izgubo, ki naj bi bila krita iz presežkov ZZZS v preteklih letih ter rezervnega sklada ZZZS, s čemer bo ZZZS ostal brez vsakršnih rezerv. Pred odločanjem je bila na seji Skupščine ZZZS, dne 15. 12. 2021, točka dnevnega reda Finančni načrt ZZZS za leto 2022 pred glasovanjem na predlog predstavnikov aktivnih zavarovancev prekinjena, s sklepom, da bo Skupščina o Finančnem načrtu ZZZS odločala po prejemu pisnega zagotovila Ministrstva za zdravje, Ministrstva za finance oziroma Vlade Republike Slovenije, da bodo manjkajoča dolgoročna sredstva za financiranje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotovljena iz državnega proračuna Republike Slovenije.

Ministrstvo za zdravje je ZZZS obvestilo, da je bil v Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID 19 (PKP10) dodan amandma, ki daje podlage, da v primeru, da v kolikor ZZZS ne razpolaga z lastnimi sredstvi za stroške, ki nastajajo zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 oziroma zaradi dviga plač v zdravstvu, le-te v letu 2022 zagotovi proračun Republike Slovenije.

Predstavniki aktivnih zavarovancev v Skupščini ZZZS, ki so obenem v veliki večini predstavniki reprezentativnih sindikalnih central, so sicer po obvestilu o predlogu amandmaja, ki je bil kasneje tudi sprejet, finančni načrt ZZZS podprli, ob tem pa izrazili nezadovoljstvo z dejstvom, da določba v PKP10 ne rešuje problema sistemskega financiranja zdravstvenega sistema. Dejstvo, da bo proračun RS prispeval v zdravstveno blagajno samo in izključno pod pogojem (pa še to samo v letu 2022), če ZZZS ne bo razpolagal z lastnimi finančnimi sredstvi, je moč razumeti tudi kot prvi korak k finančnemu izčrpavanju ZZZS in to z izdatki, ki niso neposredno povezani z redno (ne-covidno) dejavnostjo zavoda. Vse to pa se utegne še kako poznati na kakovosti in obsegu košarice pravic in zdravstvenih storitev. Zato so predlagali, da se na naslednji seji Skupščine ZZZS v letu 2022 temu vprašanju nameni posebna točka dnevnega reda, na katero se povabi tudi ministra za zdravje in ministra za finance, in da se v okviru te točke najdejo sistemske rešitve dolgoročnega vzdržnega financiranja zdravstvenega sistema, brez posega v košarico pravic in dostopnost zdravstvenih storitev. Po mnenju predstavnikov aktivnih zavarovancev, ki imajo pri tem popolno podporo sindikalnih central, je rešitev potrebno najti in sprejeti še v letu 2022, v kolikor se želimo izogniti velikim težavam s financiranjem zdravstvenega sistema v letu 2023 in v prihodnje, kar bi lahko močno občutili tudi zavarovanci.

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije, predsednica Lidija Jerkič

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, predsednik Branimir Štrukelj

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, predsednik Jakob Počivavšek

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, predsednik Peter Majcen

KNSS-Neodvisnost, predsednica Evelin Vesenjak

Slovenska zveza sindikatov Alternativa, predsednik Zdenko Lorber

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost, predsednik Albert Pavlič